Alt du trenger å vite når du skal reise med hund til utlandet

Reise med hund til utlandet

Regler for reise med dyr til utlandet er satt av Mattilsynet, men i praksis betyr dette hvilke regler du må forholde deg til for å kunne innføre et kjæledyr til Norge fra utlandet. Om du skal oppholde deg eller flytte til utlandet med et kjæledyr anbefaler vi deg å ta kontakt med respektive lands ambasade.

Det er viktig at dyr som reiser over landegrenser ikke fører med seg smittsomme sykdommer og at ulovlig handel forhindres, f.eks. med utrydningstruede dyrearter. Vær oppmerksom på at det også finnes alvorlige smittsomme sjukdommer som ikke blir regulert ved innførsel.
Du ønsker vel ikke å være delaktig i ansvaret for innførsel av nye sykdommer og parasitter til Norge?

Før reise til utlandet med hund, katt eller ilder, må de være id-merket og ha pass for å kunne returnere til Norge.

Det er DITT ansvar som reisende å sette deg inn i gjeldene regler i respektive land.

Det er ikke lenger mulig å innføre hunder og katter yngre enn tre måneder uansett land!
Tidligere kunne men få dispensajon til å innføre uvaksinerte valper/kattunger fra enkelte land.

Reise til og fra Sverige:

– Hunden/katten /ilder må være id-merket med microchip.
– Hund skal ha kjæledyrpass. Katt og ilder trenger ikke pass.
– Det er ikke krav om rabiesvaksine for hund, katt og ilder fra Sverige.

Alle hunder (ikke katt og ilder) skal være behandlet mot revens dvergbendelorm 24 – 120 timer før ankomst til Norge.
Alle hunder som har vært i Sverige og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm. Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hundeeiere må få dyret behandlet hos veterinær 24-120 timer før retur til Norge.
Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Parasitten, som kalles revens dvergbendelorm, ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. (Se mer info i høyre kolonne). Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i Sverige skal behandles.
OBS! Det ogå påvist fransk hjerteorm i sør-Sverige.

Hva du må gjøre ved innførsel av hund fra Sverige?Uten navn6

Behandlingen skal gjøres av veterinær.
– Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.
– Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Hvis hunden er behandlet tidligere enn 24 timer før innførsel og hunden har oppholdt seg i skog og mark der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge. Denne behandlingen kan eier utføre selv.

Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene kan foretas hos veterinær i Norge eller i utlandet. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte. Husk å behandle hunden din også 28 dager etter siste behandling, selv om du ikke skal ut og reise på nytt.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Det er ikke nødvendig med attest fra veterinær for denne siste behandlingen.

Kjæledyr som ikke er av rovdyrslekten er ikke mottakelige for smitten.

Om behandlingen:

Når du behandler hund dreper du selve parasitten, men ikke parasittens egg. Smittefarlige egg kan skilles ut via avføring 24 timer etter behandlingen. For å hindre at de spres, bør du derfor plukke opp avføringen og kaste den i husholdningsavfallet.

Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider?
Hunder kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler hund, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier av parasitten med unntak av egg. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til 24-timers fristen før innreise til Norge som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.

Når hunder får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du behandler hunden med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.

Hva skal du gjøre ved grensepassering?
Dersom dyret er behandlet hos veterinær, og all dokumentasjon foreligger, samt det ikke er andre toll- eller kontrollmessige forhold, kan grønn sone benyttes ved grensepassering. I andre tilfeller skal dyreeier gå på rødt.

Hva oppnår vi?
Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens dvergbendelorm til Norge, sier fungerende seksjonssjef Siri M. Løtvedt. Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger.

Konsekvenser ved å bryte regelverket
Mattilsynet og praktiserende veterinærer forstår at regelverket er upraktisk og kostbart for hundeeierne, men oppfordrer alle til å ta ansvar.
Mattilsynet gjennomfører stikkprøvekontroller på grensene i samarbeid med Tollvesenet. Dersom behandlingen ikke er i orden ved grensepassering vil hunden isoleres på eiers regning til behandling er gitt og 24 timer gått.
Mattilsynet anbefaler også å behandle en ekstra gang etter hjemkomst til Norge dersom hunden har vært ute i skog og mark i løpet av de 120 timene som kan gå fra behandling gis til grensepassering. Denne behandlingen kan eier gjøre selv og minste pakning med bendelormtabletter er unntatt reseptplikt i Norge.

RABIESVAKSINE til land utenom SverigeUten navn1

Alle hunder/katter må være rabiesvaksinert minst 21 dager før innreise til Norge og vaksineringen må være ført inn i passet. Det er ikke lenger krav om to vaksiner i grunnvaksinen eller antistofftest hvis hunden/katten er over 3 måneder ved vaksinering. Revaksineres årlig så lenge man ønsker å  kunne reise til Danmark eller andre land med krav om rabiesvaksine før hjemreise til Norge.

Behandling mot flått(sakset fra Veterinærinstituttet)

Skogflått ( Ixodes ricinus) er en blodsugende midd som gjerne tar et måltid hundeblod om den får sjansen. Dersom flåtten er smittet med bakterier eller virus, kan disse bli overført til hunden.

Skogflått er den viktigste smittesprederen blant blodsugende midd og insekter her i landet. Den forekommer vanlig langs kysten i Sør- Norge, og det er fra disse områdene de fleste rapportene om flåttbårne sykdommer hos hund har kommet. Hund kan bli smittet med forskjellige sykdommer etter skogflåttbitt.

Borreliose – infeksjon med borreliabakterien
Borreliose forårsakes av Borrelia burgdorferi. Reservoaret for denne bakterien er smågnagere, fugler og hjortedyr. To studier av hunder fra områder der skogflåtten er vanlig, viste at henholdsvis 14 % og 27 % hadde vært i kontakt med borreliabakterien og utviklet antistoffer i blod.

Symptombildet er kjennetegnet ved allmennpåkjenning med slapphet, nedsatt appetitt og feber, dessuten forekommer muskelstivhet, leddbetennelse og bevegelsesvansker. Det er viktig å merke seg at ikke alle som blir smittet utvikler symptomer og trenger behandling. Borreliose smitter ikke fra hund til hund eller fra hund til menneske. Syke hunder blir behandlet med antibiotika.

Hjernebetennelse – infeksjon med flavivirus
Flåttoverført hjernebetennelse forårsakes av et virus. Smågnagere utgjør hovedreservoaret. To studier av hunder fra Agderfylkene viste at henholdsvis 23 % og 16 % hadde vært i kontakt med virus og utviklet antistoffer i blod. Symptombildet kjennetegnes av feber, sløvhet og ukoordinerte bevegelser, i alvorligere tilfeller forekommer kramper og lammelser. Dersom disse neurologiske symptomene utvikler seg videre, er prognosen svært dårlig.

Ikke alle hunder som blir smittet utvikler symptomer. Det finnes ingen spesifikk behandling mot virus, men syke hunder kan bli behandlet med lindrende medisiner. Hjernebetennelse smitter ikke fra hund til hund eller fra hund til menneske.

Anaplasmose – infeksjon med anaplasmabakterien
Anaplasmose forårsakes av bakterien Anaplasma phagocytophilum. Gnagere, sau og hjortedyr blir regnet for å være reservoar for denne bakterien. I en studie av hunder fra Aust-Agder ble det påvist antistoffer i blod hos ca. 10 % som kunne tyde på smitteeksponering med denne bakterien.

Hunder som blir syke, er allment påkjente med feber, slapphet, nedsatt appetitt og kan ha vansker med å bevege seg. Ikke alle hunder som blir smittet, utvikler symptomer. Anaplasmose smitter ikke mellom hunder eller fra hund til menneske. Syke hunder blir behandlet med antibiotika.

Forebygging av flåttbårne sykdommer
Forskjellige medisinske preparater til hund kan hindre flåttangrep og –bitt. Når hunder oppholder seg i områder med skogflått, er det viktig å bruke godkjente reseptbelagte preparater som fås kjøpt på apotek. Følg bruksanvisningen.

Det er også viktig å undersøke pelsen til hunden nøye etter tur i flåttbefengte områder. Flått som har festet seg på huden må fjernes, og dette kan gjøres med en pinsett. Ta kontakt med veterinær dersom det er mistanke om flåttbåren sykdom. Diagnosen baseres vanligvis på kliniske symptomer, kjent eksponering for flått og positiv test for antistoffer mot et av de tre agens ovenfor.

Hjortelusflue har fått økt oppmerksomhet som årsak til hårløshet hos elg. Dette er et insekt og må ikke forveksles med flått. Hjortelusflua kan slå seg ned i pelsen på hund, men vil ikke kunne utvikle seg der og utgjør dermed ikke noen sykdomsfare.

Flåttbårne sykdommer hos hund i Europa
Mange nordmenn tar med seg hunden sin på feriereise til land i Europa. Det er viktig å ta nødvendige forholdsregler for å forebygge flåttbårne sykdommer som særlig forekommer i landene rundt Middelhavet.

Den brune hundeflåtten (også kalt husflått) (Rhipicephalus sanguineus) er vanlig i disse landene og kan overføre sykdommer som ikke finnes i Norge.

En annen flått-art (Dermacentor reticulatus) som forekommer i flere land i Europa, kan overføre en encellet parasitt (Babesia canis). Her i landet er den påvist hos en hund. Det er også en risiko for at disse flåttarteme kan bli med som blindpassasjer godt skjult i hundens pels etter opphold i Sør- og Øst-Europa.. Norske myndigheter anbefaler derfor å behandle hunden mot flått under/etter ferieopphold i land hvor denne flåtten forekommer.

Hunder på reise i Middelhavslandene kan også risikere å bli utsatt for blodsugende sandmygg (Phlebotomus-arter) som overfører den encellede parasitten Leishmania. Leishmaniose er en alvorlig sykdom som kan være vanskelig å behandle med godt resultat. Se faktaark om leishmaniose.

Det finnes flere midler mot flått på markedet.
Både påflekkingsmidler, halsbånd og tyggetabletter. Hva man velger må være opp til den enkelte, men sørg for at middlet du velger er godt dokumentert og utprøvd av legemiddelfirmaet som selger det.

OBS!
Katter skal ikke behandles med preparater tiltenkt hund.

Uten navn2